Nawigacja

 • Wakacje

   

   

  Życzymy Wam niezpomnianych wakacji,

  pełnych przygód i słońca. Wakacje - Obrazek 1

  Wakacje - Obrazek 2Bawcie się dobrze i zbierajcie wspomnienia.

  Wakacje - Obrazek 3

  Zespół 412

 • Nauczyciel wspomagający

  Nauczyciel wspomagający

   

  Szanowni Państwo,

     od września, poszukujemy pedagoga specjalnego, na stanowisko

  nauczyciela wspomagającego.

   

     Szczegółowe informacje, pod numerem telefonu 22 544 06 50.

   

 • Zajęcia adaptacyjne

  Zajęcia adaptacyjne

   

  Zapraszamy wszystkie nowo przyjęte dzieci

  wraz z rodziacami,

                                 na zajecia adaptacyjne

   

   

  1. 20.06.2018r. 17.30 - 19.00

  2. 21.06.2018r. 17.30 - 19.00

  3. 29.08.2018r.  17.30 - 19.00

  4. 30.08.2018r. 17.30 - 19.00

   

 • Dyżur wakacyjny - potwierdzenie zapisu dziecka

   

  Dyżur wakacyjny 2018 –

   

  potwierdzenie zapisu dziecka.

   

  Szanowni Państwo,

                   W związku z interpretacją przepisów odnośnie RODO nie będziemy wywieszać list dot. zakwalifikowania i niezakwalifikowania na dyżur wakacyjny.
  Informacja dla rodziców będzie dostępna w systemie, dostaną Państwo wiadomość na e-maile, ewentualnie informacji można zasięgnąć osobiście – w sekretariacie przedszkola.

   

  Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola nr 412
  z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie w terminie 16 – 31 sierpnia  jest wniesienie opłaty za wyżywienie, w terminie 21 dni od dnia publikacji listy zakwalifikowanych, tzn. do 15 czerwca 2018r., w wysokości i na rachunek wskazany poniżej. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację           
  z miejsca w dyżurującym przedszkolu
  .

   

  Opłata za wyżywienie w czasie dyżuru wynosi 100,80 zł.

  Konto do wpłat za wyżywienie dziecka na dyżurze wakacyjnym: 

  52 1030 1508 0000 0005 5101 3065


   Potwierdzeniem uczestniczenia w dyżurze jest wpłata całej kwoty.  

  W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać: opłata za  wyżywienie na dyżurze wakacyjnym,  imię i nazwisko dziecka!

   

  Wszelkie nadpłaty za wyżywienie zwracane będą dopiero
  po zakończeniu dyżuru na pisemny wniosek Rodzica,  wskazujący numer konta do zwrotu nadpłaty. Prośbę o zwrot nadpłaty prosimy
  składać osobiście lub kierować na adresprzedszkole412zoi@gmail.com

   

  Uwaga ważne:

  1. Bardzo prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu dyżuru (rano, przy przyprowadzaniu dziecka) upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.  Druk upoważnienia znajduje się na  stronie internetowej Przedszkola, w zakładce: dokumenty. 
   W przypadku braku stosownego upoważnienia (podpisanego przez obojga Rodziców) dziecko nie może być odebrane przez nikogo oprócz Rodziców.
  1. W przypadku dzieci z alergiami pokarmowymi bardzo prosimy
   o dostarczenie informacji o wykluczonych z diety produktach  
   do końca czerwca wraz z zaświadczeniem lekarskim.
  2. Wyprawka dziecka na dyżur wakacyjny – duża paczka chusteczek higienicznych, podpisane kapcie, podpisany worek
   z zapasowymi ubraniami, krem z filtrem UV, koniecznie lekka czapka na głowę, przy dobrej pogodzie strój kąpielowy, kąpielówki
   J

   

 • RODO

   

  Warszawa, dnia 25.05.2018r.

  INFORMACJA

  ADMINISTRATORA

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Przedszkola nr 412
  z Oddziałami Integracyjnymi  z siedzibą w Warszawie przy ul. Pala Telekiego 8, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

  Dane gromadzone i przetwarzane trybie art. 6 ust. 1 lit. c
  i art. 9 ust. 2 lit. g art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

  Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

  Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę
  do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

   

  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 412 jest Jarosław Feliński
  tel. 604 270 401

   

  ADMINISTRATOR

   

  Agnieszka Szemberska

   

   

  Dyrektor Przedszkola nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie przy ul. Pala Telekiego 8. informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880).

  Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

   

   

   

 •  

  Dziękujemy wszystkim obecnym na 10 RODZINNYM PIKNIKU

  za współną zabawę, rodzciom za pomoc w zorganizowaniu imprezy.

  Miło było nam również gościć naszych abslwentów

  i przyszłych przedszkolaków.

  Udało się nam zabrać

  4716, 38zł.

   - Obrazek 1

 • REKRUTACJA

  Drodzy Rodzice,

  rozpoczyna się okres rekrutacji. Chętnych, którzy chcą obejrzeć przedszkole zapraszam w każdy wtorek i czwartek między

  2 a 19 marca o godzinie 10:00 lub 14:00. Spotkania przewidziane są tylko dla Rodziców. Zajęcia adaptacyjne odbędą się

  w czerwcu i sierpniu dla dzieci przyjętych do przedszkola.

   

  Wnioski o przyjęcie dziecka wraz z dokumentacją potwierdzającą zaznaczone przez Państwa kryteria, przyjmujemy w:

  poniedziałki i czwartki w godzinach 11.00 - 17.30

  wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 - 11.00, 14.00 - 16.00

   

  ZAPRASZAMY:)

   

 • Dyżur wakacyjny - zasady zapisów

  Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

  lipiec – sierpień 2018 r.

   

   

  Przedszkole/oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok,
  z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

   

  Planowanie przerw w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym czasie pracami remontowo
  -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

   

  Dzieci z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzanych przez m.st. Warszawę, mają zapewnione w czasie wakacji miejsce w swoim lub 
  w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole w dzielnicy.

   

  Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 4 turnusach dwutygodniowych turnusach. Liczba turnusów zależy od potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych placówek.

   

  Turnus

  Okres

  I

  2 lipca – 13 lipca

  II

  16 lipca – 27 lipca

  III

  30 lipca – 14 sierpnia

  IV

  16 sierpnia – 31 sierpnia

   

  Zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne

  1. Zasady ogólne
  1. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego           w terminach określonych w harmonogramie. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

   

  1. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
   te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

   

  1. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

   

  1. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
   do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
   Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.

   

   

   

  1. Dostęp do systemu zapisów
  1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
  • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o wydanie ww. hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżur wakacyjny,

  lub

  • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
   na rok szkolny 2018/2019.

  Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

  1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
  • uzupełniają dane dziecka,
  • wskazują turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których  chcieliby zapisać dziecko:
  • turnusy należy wskazać w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego do najpóźniejszego,
  • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
   w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego,
  • zapisują wniosek w systemie,
  • wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

  Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole wskazany na pierwszej pozycji 
  w pierwszym z wybranych turnusów jest dyżurującym przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

  1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
  • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.

   

   

  Dyżur wakacyjny - zasady zapisów - Obrazek 1

   

  1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
  1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie
   z zasadami ujętymi w cz. I pkt 4.
  2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność kwalifikacji, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
  • wnioski dotyczące rodzeństwa,
  • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).
  1. Dyrektor przedszkola/szkoły, w terminie określonym w harmonogramie, publikuje listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur. Informacja o przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane, dostępna jest również w elektronicznym systemie.
  2. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za wyżywienie,
   w terminie 21 dni od dnia publikacji listy zakwalifikowanych, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
  3. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca
   w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
   .
  4. Rodzice/prawni opiekunowie  dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na dyżur
   do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
  5. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów
   w terminach określonych w harmonogramie.
 • GODZINY OTWARCIA PRZEDSZKOLA

  Drodzy Rodzice kandydatów do naszego przedszkola

  Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 - 17.30.

   

 • Dyżur wakacyjny - harmonogram zapisów

  Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
  w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
  prowadzonych przez m.st. Warszawę
  lipiec –sierpień 2018 r. 

   

  Data

  Etap rekrutacji/czynność rodzica

  od

  do

   

  16 kwietnia

   

  14 maja

  do godz. 15.00

  Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających
  do przedszkola/oddziału przedszkolnego wniosku
  o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.

  Formularze wniosków będą wydawane
  w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
  na internetowej stronie zapisów.

  16 kwietnia

  14 maja

  godz. 15.00

  Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta
  w elektronicznym systemie zapisu.

  30 kwietnia

  godz. 9.00

  14 maja

   godz. 15.00

  Rejestracja w systemie wniosków
  o przyjęcie na dyżur.

  30 kwietnia

  godz. 9.00

  15 maja

  godz. 17.00

  Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

  25 maja

  godz. 13.00

  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
  na dyżury wakacyjne.

  25 maja
  godz. 14.00

  Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

   

  25 maja

   

   

  15 czerwca

  Potwierdzenie zapisu dziecka na dyżur
  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za wyżywienie.

  20 czerwca

  godz. 13.00

  Opublikowanie list dzieci przyjętych
  na dyżur wakacyjny.

  20 czerwca
  godz. 14.00

  Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

   

   

 •  

   

  MIESIĄC ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

   

  Czym jest autyzm, co czuje osoba autystyczna?

  Film do oglądania razem z dziećmi.

  Film oryginalny http://amazingthingshappen.tv/

   

   

   

   

   

 • WIĘCEJ WIEM, MNIEJ CHORUJĘ

  WIĘCEJ WIEM, MNIEJ CHORUJĘ
 • 6'latki

  6'latki

  Szanowni Państwo,

  Rodzice Sześciolatków

   

  Już wkrótce staniecie Państwo przed ważną decyzją dotyczącą dalszej edukacji Waszych dzieci. 

  Zachęcamy wszystkich Państwa do zainteresowania się z nowym ursynowskim projektem


  „Aktywny Sześciolatek w I klasie”

   

  Celem projektu jest wspieranie wszechstronnego i zharmonizowanego rozwoju różnych wzajemnie uzupełniających się aktywności dziecka w sferze: intelektualnej, fizycznej
  i społeczno-emocjonalnej.

   

  Projekt „Aktywny Sześciolatek w I klasie”,  to pomysł na to jak poprzez wcześniej rozpoczętą, ciekawie zorganizowaną edukację, zwiększyć szanse Państwa dzieci na sukces w dorosłym życiu. Start dziecka w szkole będzie łatwiejszy dzięki realizacji dwumiesięcznego programu adaptacyjnego, który rozpocznie się 1 września 2018r. i pozwoli uczniom poznać nowe otoczenie, kolegów i koleżanki, strukturę szkoły oraz nauczycieli i pracowników.

   

  Co zyska Sześciolatek uczestnicząc w projekcie:

   

  • 4  godziny zajęć dodatkowych tygodniowo dla klasy (w tym 1 h zajęć języka obcego, wyboru pozostałych 3 h dokonają wspólnie szkoła i rodzice),
  • atrakcyjnie zorganizowane zajęcia świetlicowe - w ramach pracy świetlicy szkolnej
   m.in. zajęcia rozwijające kreatywność (np. szachy, robotyka, programowanie, trening twórczości),
  • nauczanie z wykorzystaniem metody projektu,
  • naukę na I zmianę,
  • 4 bezpłatne bilety do kina/teatru (w ramach wyjść klasowych),
  • program „Sześciolatek bez prac domowych”,
  • udział w bezpłatnym „Programie Pomocy Przedmedycznej”,
  • udział w bezpłatnych programach sportowych „Sportowy Sześciolatek”
   i „Od zabawy do sportu”
   , prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego (instruktorów i trenerów),
  • bezpłatną „Wyprawkę Małego Sportowca” (strój sportowy + bidon + worek),
  • udział w działaniach propagujących i wspierających zdrowy tryb życia „Aktywna przerwa”, „W zdrowym ciele zdrowy duch” – program zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, „Wiem co jem”, „Czas na relaks”,
  • możliwość korzystania z 3 posiłków dziennie,
  • ocenę rozwoju psychomotorycznego – diagnoza przeprowadzona przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

   

  Nauka w szkole nie musi być tylko obowiązkiem. Może być również wspaniałą przygodą
  i zabawą dającą szansę na rozwój kreatywności i samodzielności, zdobycie wielu ciekawych doświadczeń i nabywanie umiejętności, których wykonywanie będzie sprawiało dzieciom radość.

   

                 Nabór prowadzony jest w elektronicznym systemie rekrutacji.

  Warunkiem powstania oddziału jest zgłoszenie co najmniej 20 dzieci sześcioletnich.

   

  „Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie”- informacje dodatkowe

   

  W dzisiejszych czasach dzieci szybciej osiągają tzw. „dojrzałość szkolną” i w większości są gotowe do podjęcia nauki. W wieku sześciu lat dziecko jest zaciekawione otaczającą
  go rzeczywistością, ma chęć poznawania świata, z łatwością podejmuje nowe wyzwania.
   Nauka nowych rzeczy jest dla niego przyjemnością, a jeśli proces edukacyjny jest dobrze zorganizowany, nie traktuje jej jako przymusu.

  Z prowadzonych badań wynika, że dzieci, rozpoczynające rok wcześniej swą przygodę
  z edukacją szkolną mają szansę być lepiej rozwinięte niż ich rówieśnicy, a ich potencjał umysłowy może być efektywniej wykorzystany. Aby dziecko prawidłowo rozwijało się intelektualnie potrzebuje bodźców, które skłonią go do podjęcia wysiłku. Szkoła realizująca ten projekt jest w stanie dzieciom to umożliwić.

  Czytając, pisząc czy rozwiązując zadania w sytuacjach szkolnych, dziecko szybciej rozwinie swoje zdolności. Stanie się bardziej dojrzałe emocjonalnie, usamodzielni się, będzie bardziej odważne i pewne siebie. Łatwiej poradzi sobie z nawiązywaniem kontaktu z innymi ludźmi. Zarówno z rówieśnikami jak i starszymi od siebie. Nie chodzi też o to, żeby dzieci zmuszać
  do nauki, ale żeby nie hamować ich naturalnej ciekawości, aby pokazywać im świat, a nie
  go zasłaniać.

  Z czym spotka się Sześciolatek w pierwszej klasie:

   

  1. Dziećmi zaopiekują się nie tylko odpowiednio przygotowani do pracy z dzieckiem sześcioletnim nauczyciele, ale również grupa specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  2. Sześciolatek rozpoczynając naukę w pierwszej klasie nie musi umieć czytać, pisać i liczyć, będzie nabywał te umiejętności etapami.
  3. O tym kiedy i ile będą trwały poszczególne zajęcia zdecyduje nauczyciel, na podstawie możliwości dzieci.
  4. Organizacja zajęć będzie uwzględniała potrzeby rozwojowe aktywnych sześciolatków (kreatywne wykorzystywanie przestrzeni szkolnych i zapewnienie dzieciom swobody, czasu na ruch i aktywne działania edukacyjne).
  5. Dzieci będą mogły rozwijać swoje talenty i zainteresowania podczas różnorodnych zajęć dodatkowych.
  6. Praca świetlicy jest dostosowana do różnych aktywności i potrzeb rozwojowych dzieci sześcioletnich, działania nauczycieli świetlicy będą skorelowane z działaniami nauczycieli uczących w klasie.
  7. Sześciolatki będą uczyły się samodzielności i odpowiedzialności za siebie i za innych uczestnicząc w atrakcyjnych programach edukacyjnych.

   

   

 • 1%

  1%

  Szanowni Państwo, czas rozliczeń podatkowych

  wystartował. Jeśli nie wiecie komu przekazać

  1% podatku, albo poprostu chcecie wesprzeć nasze

  przedszkolaki to wypełniając PIT, pamietajcie o nas.

  Szczegółowe informacje tutaj.

  Dziękujemy

 • KIERMASZ WIELKANOCNY dla FHO

   

  DZIĘKUJEMY!!!

   

  Wspólnymi siłami udało się zebrać:

   

  3516,80 zł

   

   

  Zapraszamy na now a porcję zdjęć z kiermaszu.


 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
  02-793 Warszawa, ul. Pala Telekiego 8
 • (22) 544 06 50

Galeria zdjęć